Thiết lập dòng thông tin làm việc
Thiết lập dòng thông tin làm việc trong doanh nghiệp. Giúp đội nhóm làm việc nhịp nhàng năng xuất.
- Thông tin trao đổi cá nhân với cá nhân
- Trao đổi tương tác nhóm
- Thiết lập kênh bản tin doanh nghiệp
------------------------------------------------------------------------
SETUP - KÊNH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.
LOẠI 1: trao đổi thông tin nhóm
- Tạo nhóm liên quan dự án
- Tạo nhóm trao đổi.
LOẠI 2: Kênh thông tin 1 chiều
- Kênh thông báo chung hành chính văn phòng cho toàn thể công ty
- Kênh thông riêng. của từng phòng ban
- Kênh điều hay ý đẹp mỗi ngày.
Copy link