Thiết lập chung

  • Thay đổi dạng xem mặc định khi mở 1 kế hoạch : Kanban, User, Table, Calendar, Gantt, Dashboard.

  • Cài đặt kiểu hiển thị hình bìa (cover) trên công việc.

  • Cài đặt myXbot để : nhắc các việc quá hạn và đến hạn được gán cho mình hoặc tình trạng việc mình giao cho người khác (nhắn tin qua workchat mỗi ngày)

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated