Xóa trường tùy chỉnh được gán vào công việc

Trường tùy chỉnh gồm 2 loại: trường tùy chỉnh mặc định (được admin team, chủ workspace, chủ kế hoạch đặt mặc định hiển thị) và trường tùy chỉnh

  • Để xóa được trường tùy chỉnh mặc định, bạn phải vào cài đặt trường tùy chỉnh của kế hoạch và gỡ mặt định trường tùy chỉnh đó khỏi mặc định mới xóa được

  • Để xóa trường tùy chỉnh bạn click vào biểu tượng dấu X góc bên phải màn hình của tên trường tùy chỉnh đó (thấp nhất là cấp độ người thực hiện công việc đó mới có quyền xóa trường tùy chỉnh trong công việc)

Sau khi click chọn xóa trường tùy chỉnh mà bạn muốn, hệ thống hiển thị nhắc nhở rằng bạn có xác nhận xóa trường tùy chỉnh này hay không, sau khi xóa trường tùy chỉnh thì nội dung có trong trường này sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại được

Sau khi đã xác nhận xóa, hệ thống hiển thị thông báo "Xóa trường tùy chỉnh thành công" để xác nhận bạn đã xóa thành công trường tùy chỉnh này ra khỏi công việc đó

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated