Chọn hoặc bỏ ảnh bìa trong công việc

Để chọn ảnh bìa cho công việc bạn thao tác như sau :

Ta sẽ được 1 task công việc có ảnh bìa như này :

Để bỏ ảnh bìa ta sẽ làm ngược lại :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated