Nhóm việc và các tính năng

Nhóm việc là cấp bậc thứ 3 trong sơ đồ 5 cấp bậc của Myxteam bao gồm : Team, kế hoạch, nhóm công việc, công việc và công việc con. Mục đích để phân rã 1 kế hoạch/ dự án thành các nhóm việc để tiện cho quá trình theo dõi và triển khai.

Trong 1 nhóm việc sẽ có các tính năng sau :

  • Thêm mới công việc : Tạo mới công việc thuộc nhóm việc.

  • Hiệu chỉnh nhóm việc : Thay đổi tên nhóm việc.

  • Sao chép nhóm việc : Copy nhóm việc này thành 1 nhóm việc mới trong cùng 1 team/ kế hoạch hay sang team/ kế hoạch khác.

  • Di chuyển nhóm việc : Di chuyển nhóm việc từ team/ kế hoạch này sang team/ kế hoạch khác.

  • Di chuyển toàn bộ công việc trong nhóm : Chỉ di chuyển công việc có trong nhóm việc từ team/ kế hoạch/ nhóm việc này sang team/ kế hoạch/ nhóm việc khác.

  • Lưu trữ nhóm việc : Ẩn nhóm việc tạm thời vào kho, khi cần bạn có thể phục hồi lại.

  • Lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm : Tất cả công việc có trong nhóm việc sẽ được ẩn tạm thời vào kho, khi cần sẽ phục hồi lại.

  • Xóa nhóm việc : Tất cả công việc có trong nhóm việc sẽ bị xóa và không phục hồi lại được, trừ file hoặc tập tin đính kèm sẽ được lưu lại trong thùng rác.

Ngoài ra, bạn có thể xem các thông tin chi tiết của nhóm việc này bằng cách click chuột vào chữ "i" :

Để di chuyển thứ tự các nhóm công việc bạn có thể giữ,kéo các nhóm việc đến vị trí như mong muốn :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated