Xuất excel cho kế hoạch

Để có thể báo cáo hoạt động của kế hoạch, dự án nào lên sếp mà không muốn trình bày thông qua workdone web myxteam, phần mềm hỗ trợ xuất excel một số nội dung hiển thị giúp bạn báo cáo dễ dàng hơn

Từ giao diện workdone.myxteam.com, click chọn một kế hoạch mà bạn muốn xuất excel, sau đó tìm vùng chọn "Kanban" nằm góc trên bên phải màn hình và chọn chuyển đổi sang dạng xem "Table"

Sau khi đã chuyển sang dạng xem Table, click chọn "Xuất excel" ngay trên màn hình, để download file kế hoạch về máy tính của bạn

Màn hình pc hiển thị lên tab chọn xác nhận rằng bạn có muốn download về máy mình hay không, hướng dẫn cách lưu file, click "Save" để lưu file về máy

Khi đã mở file excel vừa tải về máy, nội dung file mà myxteam hỗ trợ hiển thị khi bạn tải kế hoạch này về máy bao gồm:

  • Tiêu đề: Nội dung tên nhóm công việc, tên công việc có trong kế hoạch đó

  • Bắt đầu: Ngày bắt đầu thực hiện được gán cho công việc

  • Kết thúc: Ngày kết thúc được gán cho công việc

  • Hoàn thành: Ngày công việc đó được hoàn thành

  • Số ngày dự kiến: Số ngày đúng hạn công việc đó được hoàn thành

  • Số ngày thực tế: Số ngày trễ hạn công việc đó được hoàn thành

  • Trễ: Số ngày thực tế - Số ngày dự kiến (Dựa theo số ngày bắt đầu - kết thúc bạn gán cho công việc)

  • Được gán cho: Công việc này ai là người thực hiện

  • Mô tả: Nội dung có trong mô tả của công việc đó

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated