Chọn Workspace để quản lý

Thông thường sẽ có 2 workspace tại đây, workspace của bạn và workspace của công ty, nên bạn phải cần chọn workspace cho đúng trước khi bắt đầu bằng cách sau :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated