Lập kế hoạch quản lý công việc
Video này hướng dẫn các bạn lập kế hoạch quản lý công việc cá nhân.
Lập kế hoạch quản lý công việc cá
- Tạo TEAM CÁ NHÂN
- Tạo kế hoạch quản lý công việc cá nhân
- Tạo các nhóm công việc / Todolist/doing/done
- Tạo việc + tạo việc con
- Đính kèm tập tin vào công việc
Xây dựng một kế hoạch quản lý làm việc nhóm với myXteam
Quản lý kế hoạch làm việc
- Tạo mới " TEAM MARKETING "
- Tạo kế hoạch/ copy kế hoạch marketing
- Giao việc - Tương tác công việc
Copy link