Lập kế hoạch quản lý công việc

Video này xin hướng dẫn với các bạn lập kế hoạch quản lý công việc cá nhân để giúp cho các bạn ứng dụng công nghệ vào sắp xếp toàn bộ những công việc để làm việc một cách hiệu quả hơn:

- Tạo mới một "TEAM CÁ NHÂN"

- Tạo kế hoạch "Quản lý công việc cá nhân"

- Tạo các nhóm công việc / Todolist/Doing/Done

- Tạo việc + tạo việc con"Checklist"

- Đính kèm tập tin vào công việc

Video này sẽ hướng dẫn các bạn quản lý kế hoạch làm việc nhóm với myXteam:

- Tạo mới "TEAM MARKETING"

- Tạo kế hoạch/ Copy kế hoạch mẫu "MARKETING"

- Giao việc gắn thời gian thực hiện

- Trao đổi tương tác với công việc

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated