TÀI KHOẢN

Sẽ có 2 loại tài khoản chính trên myXteam đó là : Tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp, tính năng của 2 tài khoản này là như nhau. Tuy nhiên tài khoản doanh nghiệp sẽ được tạo ra nhiều team/ kế hoạch và quản lý nhân sự được nhiều hơn tài khoản cá nhân.

Last updated