Đóng / Phục hồi / Xóa vĩnh viễn các kế hoạch đã đóng trước đây

1. Đóng kế hoạch

Để đóng kế hoạch ta có thể làm theo 2 cách sau :

Cách 1 : Chọn biểu tượng bánh răng trên kế hoạch muốn đóng, sau đó chọn "Đóng kế hoạch"

Cách 2 : Tại góc phải phía trên cùng của kế hoạch muốn đóng, chọn "Cài đặt" sau đó chọn "Đóng kế hoạch".

2. Phục hồi kế hoạch đã đóng

Để phục hồi kế hoạch đã đóng, ta chọn vào biểu tượng "ba chấm" như hình, sau đó chọn "Team & Kế hoạch đã đóng".

Tiếp tục ta chọn kế hoạch muốn phục hồi rồi chọn "Phục hồi" .

3. Xóa vĩnh viễn kế hoạch đã đóng

Tại cửa sổ "Quản lý team & kế hoạch đã lưu trữ" chọn kế hoạch muốn xúa vĩnh viễn rồi chọn "Xóa vĩnh viễn".

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated