Quản lý thành viên

Tại đây bạn có thể quản lý chi tiết các thành viên về : thiết bị đăng nhập, tình trạng công việc, team/kế hoạch đang tham gia, cập nhật quyền,... Bằng cách click chuột vào từng nhân viên.

Ví dụ : Muốn xem những thông tin chi tiết của bạn Ngọc Nhàn.

  • Tài khoản : có các thông tin về mail, quyền thành viên, thông tin đăng nhập sử dụng workchat, workdone gần nhất của bạn.

  • Thiết bị : Lịch sử truy cập sử dụng Myxteam của bạn.

  • Team đang tham gia : Các team bạn được mời vào làm việc

  • Kế hoạch tham gia : Các kế hoạch bạn được mời vào làm việc

Ngoài ra còn 1 vài chức năng khác như : - Xem việc : Cho phép xem tình trạng công việc của bạn đang diễn ra như thế nào bằng cách mở ra 1 tab mới tương tự như "Việc của tôi".

- Xóa khỏi Workspace : xóa bạn ra khỏi không gian làm việc của công ty.

- Chat : Nhắn tin trực tiếp với bạn, trao đổi công việc,...

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated