WORKCHAT WEB

myXteam tổ chức phân hệ chat thành một ứng dụng riêng để dễ dàng sử dụng và đầy đủ tính năng rõ ràng và vẫn giữ chung dữ liệu với phần công việc

Các tính năng chính của phân hệ chat :

Last updated