Làm thế nào để tra cứu lịch sử hoạt động của các công việc trong Myxteam?

Bạn có thể kiểm tra sự thay đổi của 1 kế hoạch, 1 nhóm công việc hoặc 1 công việc thông qua phần Nhật ký hoạt động. Toàn bộ hoạt động của Myxteam đều ghi nhận lịch sử mà không ai có thể xoá được.

- Nếu là công việc con thì xem Nhật ký hoạt động của công việc chính

- Nếu là công việc chính, nhóm việc trong kế hoạch thì xem hoạt động của kế hoạch:

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated