♟️ADMIN DOANH NGHIỆP (WorkAdmin)

Để mở Cấu hình Doanh nghiệp (Workadmin) ta làm như sau :

Sau đó, workadmin sẽ cho bạn 3 góc nhìn sau :

  1. Thống kế tổng số thành viên, số team, kế hoạch, công việc và dung lượng lưu trữ (GB).

2. Thống kê đăng nhập trên Workchat, Workdone

3. Thống kê hoạt động trên Workchat, Workdone

Last updated