Quản lý Danh sách Kế hoạch

Bạn có thể biết được tổng quan nhanh thông tin các Kế hoạch hiện có trong Workspace bằng cách Click chọn vào từng Kế hoạch :

Thông tin chung :

  • Tên

  • Mô tả

  • Ngày tạo

  • Người tạo

Quản lý thành viên

  • Danh sách thành viên

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated