Gán/bỏ người theo dõi cho công việc

Gán người theo dõi cho công việc giúp cho người được gán có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung hoạt động ở công việc đó, bỏ người theo dõi thì người đó sẽ không còn nhìn thấy công việc trong kế hoạch đó

Chọn một công việc bất kỳ mà bạn muốn gán/bỏ người theo dõi cho công việc đó

Trong tính năng chọn người theo dõi có

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated