Links

Gán/bỏ người theo dõi cho công việc

Gán người theo dõi cho công việc giúp cho người được gán có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung hoạt động ở công việc đó, bỏ người theo dõi thì người đó sẽ không còn nhìn thấy công việc trong kế hoạch đó
Chọn một công việc bất kỳ mà bạn muốn gán/bỏ người theo dõi cho công việc đó
Để gán người theo dõi cho công việc đó, click chọn biểu tượng
trên góc phải màn hình vùng thông tin "Người theo dõi"
Trong tính năng chọn người theo dõi có
  • : tích chọn thành viên đó, cập nhật để xác nhận cho phép thành viên đó theo dõi công việc này, bỏ chọn tích
    này để không cho thành viên đó theo dõi công việc của bạn nữa
  • : thành viên này là chủ kế hoạch hoặc admin team, bạn không thể bỏ chọn thành viên này theo dõi công việc
  • : thành viên chưa được chọn làm người theo dõi cho công việc này, tích vào sẽ hiển thị

Chúc bạn thành công với myXteam