Copy kế hoạch sang kế hoạch mới

Để nhân bản 1 kế hoạch mẫu (Chuẩn hóa), đầu tiên bạn vào biểu tượng bánh răng "Cài đặt" của kế hoạch đó, sau đó chọn "Copy kế hoạch" :

Sau đó, bạn chỉnh sửa những thông tin cần thiết cho kế hoạch mới copy, và chọn Workspace và team có chứa kế hoạch này.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated