Gán người thực hiện và góc nhìn nhân viên

1. Cách gán người thực hiện cho công việc

Để có thể tự gán người thực hiện công việc chưa có người thực hiện hoặc đã có người thực hiện rồi và bạn muốn thay đổi người thực hiện khác thì bạn phải là:

  • Admin team (thay đổi tự do)

  • Chủ kế hoạch (thay đổi tự do)

  • Người tạo ra công việc đó (thay đổi tự do)

  • Người được gán thực hiện công việc đó (bạn được gán làm người thực hiện công việc này trước đó, bạn có quyền chuyển người thực hiện công việc này cho người khác nhưng sau khi chuyển xong hoặc bạn tự xóa bỏ bạn không làm người thực hiện công việc đó nữa và thoát ra khỏi công việc đó thì bạn sẽ không còn quyền tác động gì thay đổi ở phía người thực hiện này nữa)

Click chọn mục người thực hiện để chọn thành viên mà bạn muốn gán người đó làm người thực hiện công việc này >> Hệ thống hiển thị bảng chọn người thực hiện >> Chọn những thành viên có trong kế hoạch làm người thực hiện >> Thêm từ team

2. Góc nhìn của nhân viên và các tính năng nhân viên có thể dùng trong công việc

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated