Xuất excel cho từng hoặc nhóm thành viên được chọn trong kế hoạch

Màn hỉnh hiển thị bảng chọn, tích vào ô như hình để chọn ra những thành viên có trong kế hoạch mà bạn muốn xuất excel để báo cáo riêng trước khi tải về máy

Hiển thị đã tích chọn như hình dưới

Để hủy quyền chọn, muốn thay đổi lại lưu chọn một cách nhanh chóng thì click vùng "bỏ chọn" nằm ngay góc trên bên phải màn hình

Click "Xuất excel" để tải kế hoạch cho nhóm thành viên mà bạn đã chọn, những thành viên được chọn sẽ hiển thị in đậm ở góc trái màn hình

Nội dung hiển thị trong file excel tải về gồm có:

  • Tiêu đề: Nội dung tên nhóm công việc, tên công việc có trong kế hoạch đó

  • Bắt đầu: Ngày bắt đầu thực hiện được gán cho công việc

  • Kết thúc: Ngày kết thúc được gán cho công việc

  • Hoàn thành: Ngày công việc đó được hoàn thành

  • Số ngày dự kiến: Số ngày đúng hạn công việc đó được hoàn thành

  • Số ngày thực tế: Số ngày trễ hạn công việc đó được hoàn thành

  • Trễ: Số ngày thực tế - Số ngày dự kiến (Dựa theo số ngày bắt đầu - kết thúc bạn gán cho công việc)

  • Được gán cho: Công việc này ai là người thực hiện

  • Mô tả: Nội dung có trong mô tả của công việc đó

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated