Cấu hình công ty

Cho phép cập nhật Thông tin chung, Thay đổi quyền quản trị và Cài đặt cấu hình :

  1. Thông tin chung :

Cho phép cập nhật Avatar, tên Workspace và thông tin ngày tạo Workspace.

2. Quản trị

- Cho phép Reset quyền quản trị

3. Cấu hình

  • Mặc định thành viên tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý : Khi chọn cấu hình này các thành viên khi được mời sẽ tự động được thêm vào Team/ Kế hoạch mà không cần phải chờ thành viên chọn Xác nhận đồng ý. Còn đối với những thành viên khi được mời vào mà chưa có tài khoản Myxteam, sẽ nhận được 1 thông báo qua mail, hướng dẫn đăng ký tài khoản Myxteam và tham gia vào Team/ Kế hoạch.

  • Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch : Khi chọn cấu hình này thì chỉ có Admin mới có thể tạo kế hoạch, nếu không chọn thì ai cũng có thể tạo kế hoạch.

  • Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện : Người được gán việc sẽ không tự ý thay đổi người thực hiện và deadline của công việc đó. Lúc này chỉ có Admin team, chủ kế hoạch và người tạo công việc này được thay đổi.

  • Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch : Nếu không chọn cấu hình này thì chỉ có Admin team hoặc chủ kế hoạch mới được phép di chuyển.

  • Chỉ cho phép Chủ kế hoạch hoặc Team Admin thay đổi Người thực hiện và Ngày kết thúc Công việc : Lúc này chỉ có Admin team hoặc chủ kế hoạch mới được thay đổi người thực hiện và deadline công việc. Còn người tạo việc và người thực hiện công việc sẽ không được thay đổi.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated