🫂TEAM - PHÒNG BAN

Team có thể được hiểu chính là một phòng ban của công ty hay một nhóm chức năng có nhiều kế hoạch cũng có thể hiểu là một Folder chứa nhiều kế hoạch là tài liệu

Bên trong team sẽ là các kế hoạch và công việc để làm việc và tương tác. Chỉ có tài khoản trả phí mới tạo được thêm team (số team giới hạn theo từng gói tài khoản VIP) và quản lý thành viên của team

Last updated