Sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch

Có 2 chế độ sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch :

1. Chủ kế hoạch tự sắp xếp :

Ở chế độ này, thứ tự các công việc sẽ được sắp xếp theo ý của chủ kế hoạch, các thành viên bình thường khác sẽ không thay đổi được thứ tự các công việc có trong kế hoạch này, trừ Tài khoản chủ (tài khoản trả phí) hoặc admin team chứa kế hoạch này.

Để chọn chế độ "Chủ kế hoạch tự sắp xếp danh sách công việc" ta có thể chọn trong lúc tạo mới kế hoạch, khi đã có kế hoạch sẵn muốn điều chỉnh ta làm như sau :

Rồi làm tương tự như trên.

2. Sắp xếp mặc định theo hệ thống

Ở chế độ này hệ thống sắp xếp thứ tự công việc theo thứ tự sau : Pin > Chưa hoàn thành > Ngày thực hiện (ngày tạo) > Hoàn thành > Ngày thực hiện (ngày tạo).

Để kích hoạt chế độ này, ta bỏ tích chọn " Chủ kế hoạch tự sắp xếp danh sách công việc " .

Để chọn chế độ "Sắp xếp mặc định theo hệ thống" ta có thể chọn trong lúc tạo mới kế hoạch, khi đã có kế hoạch sẵn muốn điều chỉnh ta tương tự như "Chế độ chủ kế hoạch tự sắp xếp".

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated