Cài đặt bộ lọc việc của tôi

Bộ lọc việc của tôi là tính năng dùng để lọc các thông tin cần thiết trên tài khoản app trên myxteam. Để xem các việc mình cần thực hiện trong khoản thời gian cài đặt

Như việc cần làm trong tuần hay việc quá hạn, hay việc cần thực hiện trong khoản thời gian cài đặt.

Vào biểu tượng việc của tôi, bấm bộ lọc trên góc

 • Trạng thái:

  • Lấy tất cả

  • Đã hoàn thành

  • Chưa hoàn thành : thường chọn trạng thái này để xem những việc cần làm

 • Thời gian

  • Chưa gán ngày

  • Trong tuần: thường chọn tính năng này để xem việc cần làm trong tuần

  • Trong khoản

  • ......

 • Vai trò

  • Tất cả: Lấy tính năng này

  • Được gán cho tôi

  • Được gán bởi tôi

Sau cùng lưu lại

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated