Thêm thành viên vào kế hoạch và mời thành viên ra khỏi kế hoạch

Thêm thành viên vào kế hoạch

Có 2 cách để thêm thành viên vào kế hoạch :

Cách 1 : Ta bấm vào "bánh răng" của kế hoạch đó chọn "quản lý thành viên".

Sau đó ta có thể chọn thêm thành viên từ team (có sẵn) hoặc thêm từ email.

Nếu chọn "Thêm từ team" thì tích xanh vào thành viên muốn thêm vào kế hoạch, sau đó bấm "Mời thành viên".

- Tích "Cho phép theo dõi những công việc đã có ?" thì những thành viên được mời vào sau sẽ được thấy những công việc đã tạo trước đó trong kế hoạch.

Nếu chọn "Thêm từ email" ta nhập mail thành viên cần thêm vào kế hoạch, sau đó enter hoặc click chuột vào mail đó để thêm.

Cách 2 : Tại kế hoạch cần thêm thành viên, chọn biểu tượng "Quản lý thành viên" và làm tương tự như cách 1.

Mời thành viên ra khỏi kế hoạch

Tương ứng với 2 cách thêm thành viên vào kế hoạch, ta cũng có 2 cách mời thành viên ra khỏi kế hoạch.

Cách 1 : Ta bấm vào "bánh răng" của kế hoạch đó chọn "quản lý thành viên".

Sau đó click vào dấu "x" tại thành viên muốn mời ra khỏi kế hoạch.

Cách 2 : Tại kế hoạch cần mời thành viên ra khỏi, chọn biểu tượng "Quản lý thành viên" và làm tương tự như cách 1.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated