Xóa, sửa tên trường tùy chỉnh được gán cho toàn bộ công việc trong workspace

Để tạo trường tùy chính cho workspace của công ty ta làm như sau (chỉ có chủ workspace hoặc admin workspace mới tạo/thêm Trường tùy chỉnh cho workspace

Từ giao diện workdone.myxteam.com, click chọn thanh 3 bấm dọc nằm góc phải tên tài khoản workspace

Click chọn "Trường tùy chỉnh" nằm trong vùng chọn các thao tác này

1. Sửa tên trường tùy chỉnh cho toàn bộ công việc, kế hoạch trong cả workspace

Click nút "Sửa" nằm góc bên phải của từng loại trường tùy chỉnh trong danh sách

Đổi tên cho trường tùy chỉnh của bạn và sau đó click cập nhật

Sau khi đã click nút cập nhật, tên trường tùy chỉnh mà bạn thay đổi sẽ hiển thị trên list danh sách. Sau khi thay đổi tên trường tùy chỉnh trong workspace, hệ thống sẽ đồng bộ thay đổi tên của trường tùy chỉnh này ở các kế hoạch, công việc mà trường này được thêm vào.

2. Xóa trường tùy chỉnh được thêm vào trong toàn bộ kế hoạch công việc có trong workspace

Click nút "Xóa" tên trường tùy chỉnh mà bạn muốn sau khi đã vào trường tùy chỉnh workspace

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo rằng nếu bạn xóa trường tùy chỉnh này thì sẽ xóa ở tất cả kế hoạch và công việc có sử dụng trường này, bạn cần lưu ý kỹ trước khi thao tác. Những dữ liệu đã được thêm vào trường này ở các công việc sẽ không thể khôi phục lại khi đã xóa.

Hệ thống hiển thị thông báo đã xóa trường tùy chỉnh thành công, xác nhận rằng bạn đã xóa trường tùy chỉnh này khỏi workspace, sẽ không tồn tại trường này trong các công việc, kế hoạch mà trường này đươc thêm vào.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated