Xem các hoạt động của kế hoạch

Trong quá trình làm việc sẽ có nhiều sự thay đổi diễn ra trong kế hoạch, để xem lịch sử những thay đổi này để biết được ai đã có tác vụ gì ta làm như sau :

Lúc này, ta sẽ biết được chi tiết đang có những sự thay đổi gì tại kế hoạch này.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated