Các tính năng dùng cho công việc con mà phân quyền nhân viên cần biết

  • (1) Với việc của huấn - là công việc con của nhân viên khác tạo, tự gán cho chính nhân viên đó làm người thực hiện >> bạn sẽ không thể chỉnh sửa cũng như gán, thay đổi người thực hiện khác cho công việc con này (đối với phân quyền nhân viên)

  • (2) Với việc của thu - là công việc con của bạn tạo ra, nhưng đang gán người thực hiện nhân viên khác >> bạn sẽ có quyền chỉnh sửa cũng như gán, thay đổi người thực hiện khác cho công việc con này

  • (3) Với việc của bạn - là công việc con của người khác tạo ra, gán người thực hiện công việc con đó là bạn >> bạn sẽ có quyền chỉnh sửa cũng như gán, thay đổi người thực hiện khác cho công việc con này

1. Góc nhìn của gán công việc con khi người thực hiện công việc này không phải là bạn, công việc này không do bạn tạo hoặc công việc này chưa gán ai làm người thực hiện cả

  • Với việc của huấn - bạn được quyền sao chép + lấy link chia sẻ

  • Với việc của thu - bạn sẽ được thao tác toàn bộ chức năng có trong công việc con đó

  • Với việc của bạn - bạn sẽ được thao tác trên toàn bộ chức năng trừ "Di chuyển" không được dùng

2. Góc nhìn của gán công việc con khi người thực hiện công việc này là bạn hoặc bạn là người tạo ra công việc này

  • Với việc của huấn - bạn sẽ được thao tác trên toàn bộ chức năng trừ "Di chuyển" không được dùng

  • Với việc của thu - bạn sẽ được thao tác toàn bộ chức năng có trong công việc con đó

  • Với việc của bạn - bạn sẽ được thao tác trên toàn bộ chức năng trừ "Di chuyển" không được dùng

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated