Cấu hình công ty trong workadmin

Các tính năng có trong cấu hình workadmin

Cách truy cập cấu hình công ty workadmin

1. Mặc định thành viên tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý

Khi click chọn tính năng này mặc định hệ thống sẽ cho phép thêm các thành viên vào mà không cần sự xác nhận, vào thẳng kế hoạch hoặc team

Sau khi đã mời thành viên đó vào team, kế hoạch của tài khoản công ty, mặc định thành viên đó sẽ được thêm vào mà không cần sự xác nhận, cho phép của thành viên đó

2. Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch

Khi click chọn tính năng này, chỉ có admin team, chủ workspace mới có quyền tạo kế hoạch, còn lại cấp quyền "Thành viên" không thể tạo kế hoạch

Khi bỏ click chọn tính năng này, trừ admin team, chủ workspace có quyền tạo kế hoạch thì bất cứ thành viên nào cấp bậc nhân viên trong team đó cũng sẽ có quyền tạo kế hoạch

3. Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện

Khi click chọn tính năng này, người khác tạo công việc đó và gán cho bạn làm người thực hiện công việc thì bạn sẽ không thể thay đổi người thực hiện đó sang cho người khác cũng như là thay đổi ngày thực hiện (nếu như đã gán ngày thực hiện từ trước/nếu công việc đó chưa được gán ngày thực hiện thì bạn chỉ có thể chỉnh sửa ngày thực hiện 1 lần duy nhất, sau đó không thể thay đổi nữa)

Khi bỏ click chọn tính năng này, người thực hiện (được gán thực hiện công việc đó) có thể thay đổi người và ngày thực hiện

4. Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch

Khi click chọn tính năng này, thành viên được phép di chuyển công việc tự do công việc lên xuống qua lại giữ các nhóm công việc, công việc trong kế hoạch đó

Khi bỏ click chọn tính năng này, thành viên sẽ không được phép di chuyển công việc trong kế hoạch

Hệ thống thông báo không cho phép bạn di chuyển công việc cũng như tác động kéo thả

5. Chỉ cho phép chủ kế hoạch hoặc team admin thay đổi người thực hiện và ngày kết thúc công việc

Khi click chọn tính năng này, nhân viên trừ chủ kế hoạch, admin team ra sẽ không thể thay đổi người thực hiện và ngày thực hiện công việc đó

Nếu bạn đã tạo ra công việc thì bạn có thể tùy chỉnh người thực hiện và ngày thực hiện một lần duy nhất nếu chưa có ai gán

Nếu bỏ click chọn tính năng này, cấp bậc thành viên sẽ có thể thay đổi người thực hiện và ngày thực hiện cho công việc mình đã tạo hoặc được gán làm người thực hiện cho công việc đó

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated