Cập nhật quyền cho thành viên trong workadmin

  • Trên cửa sổ Workadmin cho phép bạn phân quyền cho các thành viên như : Chủ Workspace, quyền quản trị, thành viên. Để họ có thể tạo ra các team, kế hoạch, quản lý thành viên tại đây,...

  • Lưu ý : Các quyền này chỉ đúng với của sổ Workadmin, không có quyền hạn trên cửa sổ Workdone hay Workchat.

Để cập nhật quyền cho 1 thành viên, ta thao tác như hình dưới đây :

Sau đó, ta có thể phân quyền cho thành viên :

  • Chủ Workspace : Là người có quyền hạn cao nhất tại Workadmin, có thể phân quyền này cho 1 hoặc nhiều người, chủ Workspace có thể phân quyền cho các thành viên còn lại trong không gian làm việc chung của công ty, tạo ra các team/ kế hoạch và quản lý nhân sự.

  • Quyền quản trị : Là người có quyền tạo ra các team/ kế hoạch và quản lý nhân sự.

  • Thành viên : Chỉ là thành viên bình thường, không có quyền tạo ra các team/ kế hoạch và quản lý nhân sự.

Lưu ý : Như đã nói ở trên, các quyền này chỉ có tác dụng tại cửa sổ Workadmin, nên mặc dù 1 thành viên có thể là chủ Workspace, quyền quản trị tại đây nhưng vẫn không thấy được nội dung bên trong của các team/ kế hoạch nếu không được mời vào từ bên cửa sổ Workdone. Các quyền này thường được phân cho bộ phận IT của công ty, nhằm tạo ra các phòng ban, kế hoạch làm việc (bộ khung) cho công ty, đảm bảo tính bảo mật.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated