Cấu hình tài khoản Workchat

Tại đây bạn có thể cài đặt cấu hình cho Workchat như sau :

  • Đánh dấu đã đọc tất cả các tin nhắn.

  • Chế độ tối : Nếu kích hoạt Workchat sẽ chuyển sang chế độ tối (Màu đen).

  • Ngôn ngữ : Bạn có thể chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

  • Xóa Offline : Chức năng này dùng để xóa các nhóm chat nào đã đóng lại trên tài khoản của bạn, tránh tình trạng bị rác nhóm chat.

  • Xóa Cookies myXteam : Nếu không thể đăng nhập vào Workchat.

  • Đăng xuất

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated