Thêm thành viên mới vào team và xóa thành viên ra khỏi team

Thêm thành viên mới vào team

  • Cách 1: Thêm thành viên mới vào từ giao diện workdone

(1) Thêm từ team: những thành viên đã được mời vào workspace từ trước (nếu không bị xóa) sẽ có trong danh sách này, có thể được thêm cùng vào trong import danh sách từ bên ngoài ở workadmin

(2) Thêm thành viên từ email: nhập email đăng ký tài khoản myxteam vào

  • Cách 2: Thêm thành viên vào team từ workadmin (thêm được nhiều thành viên cùng một lúc)

Lưu ý: Bạn phải là chủ workspace trong workdone, chủ workspace trong workadmin, quyền quản trị trong workadmin thì bạn có thể thêm thành viên vào từ cách 2

Xóa thành viên ra khỏi team

  • Cách 1: Xóa thành viên từ giao diện workdone myxteam (bạn phải đươc cấp quyền admin team hoặc bạn là chủ workdone mới có thể xóa nhân viên ra khỏi team được)

  • Cách 2: Xóa thành viên ở workadmin myxteam (bạn phải được cấp quyền chủ workspace trong workadmin hoặc bạn là chủ workspace trong workdone thì có thể xóa nhân viên ra khỏi team được)

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated