Phân quyền thành viên trong Team

Trong một Team, myXteam tổ chức 3 loại thành viên

  • Admin Team: có toàn quyền, được tự động admin vào admin của các kế hoạch đc tạo ra trong Team và toàn quyền trong team, trừ quyền cài lại quyền cho thành viên Admin Team khác

  • Chủ tài khoản ( Chủ WorkSpace): Toàn mọi quyền

  • Thành viên:

    • Được tạo kế hoach trong team chỉ khi chủ tài khoản cấu hình cho phép

    • Chỉ được vào các kế hoạch khi được mời vào từng kế hoạch được tạo ra trong

Đưa chuột vào Team cần quản lý , chọn "Quản lý thành viên"

Tại danh sách thành viên trong team, muốn cài đặt lại quyền của thành viên nào chọn chuột vào dấu ba chấm (...)

  • Xóa thành viên ra khỏi Team

  • Thay đổi quyền Admin, và thành viên hay ngược lại cho thành viên

Lưu ý: chỉ có cấp Admin team, chủ Workspace ( tài khoản VIP) mới được quyền thao tác với các thành viên khác, Admin team không thay tác đc trên thành viên Admin

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated