Quản lý Danh sách Team

Bạn có thể biết được tổng quan nhanh thông tin các Team hiện có trong Workspace bằng cách Click chọn vào từng team :

Thông tin chung :

  • Tên

  • Mô tả

  • Ngày tạo

  • Người tạo

Quản lý thành viên :

  • Admin

  • Thành viên

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated