Gán người thực hiện cho công việc con và góc nhìn của nhân viên

1. Gán người thực hiện vào công việc con

Để gán người thực hiện vào công việc con, click chọn công việc con, phần gán chọn người thực hiện công việc con nằm góc phải công việc con mà bạn muốn gán

Chọn danh sách thành viên có trong kế hoạch để gán thành viên bất kỳ có trong kế hoạch cho công việc con đó

2. Góc nhìn của gán công việc con khi người thực hiện công việc này là bạn hoặc bạn là người tạo ra công việc này

Bạn có quyền gán thay đổi công việc con này cho bất kỳ thành viên nào có trong danh sách thành viên kế hoạch này với thao tác trên việc con của người khác tạo hoặc bạn tự tạo việc con đó

3. Góc nhìn của gán công việc con khi người thực hiện công việc này không phải là bạn, công việc này không do bạn tạo hoặc công việc này chưa gán ai làm người thực hiện cả

  • (1) Với việc của huấn - là công việc con của nhân viên khác tạo, tự gán cho chính nhân viên đó làm người thực hiện >> bạn sẽ không thể chỉnh sửa cũng như gán, thay đổi người thực hiện khác cho công việc con này (đối với phân quyền nhân viên)

  • (2) Với việc của thu - là công việc con của bạn tạo ra, nhưng đang gán người thực hiện nhân viên khác >> bạn sẽ có quyền chỉnh sửa cũng như gán, thay đổi người thực hiện khác cho công việc con này

  • (3) Với việc của bạn - là công việc con của người khác tạo ra, gán người thực hiện công việc con đó là bạn >> bạn sẽ có quyền chỉnh sửa cũng như gán, thay đổi người thực hiện khác cho công việc con này

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated